Talkersi - szkoła języka angielskiego online - polityka prywatności
Przejdź do treści

Polityka prywatności

I. 

[Zakres Polityki Prywatności i podmiot przetwarzający dane osobowe]

 1. Polityka prywatności to dokument zawierający informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji o:
  a) użytkownikach strony internetowej www.talkersi.pl [dalej: Serwis];
  b) Uczestnikach kursów językowych, w tym w formie lekcji on – line, w związku z zawartą z Administratorem Umową „SOLO” lub „DUET” [dalej: Uczestnik lub Uczestnicy].
 1. W niniejszej Polityce prywatności Administrator zawarł jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymać zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO”.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników i użytkowników Serwisu jest spółka Talkersi.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, przy ul. Łużyckiej 10, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000544763, posiadającą NIP 5862294976, REGON 360825279, zwana dalej Administratorem.     
 3. Kontakt z Administratorem we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest pod adresem: doradca@talkersi.pl.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników i użytkowników Serwisu zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO.
 5. Dane osobowe to wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.
 6. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko  w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
 7. W oparciu o dane osobowe Uczestników / użytkowników Serwisu Administrator nie będzie podejmował wobec nich zautomatyzowanych decyzji (tj. np. decyzji będących wynikiem profilowania w zakresie np. doboru wersji językowej Serwisu  czy oferty reklamowej).
 8. Niniejsza Polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Uczestników lub użytkowników Serwisu. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies.

II. 

[Cele przetwarzania]

 1. Uczestnik powierza Administratorowi dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu, a także – jeżeli Uczestnik poprosi Administratora o fakturę – nr NIP lub PESEL. Dane te przetwarzane są:
  a) w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji Umowy „SOLO” lub „DUET”,
  b) w celu rozpatrywania składanych przez Uczestnika ewentualnych reklamacji oraz postępowania w przypadku rozwiązania Umowy „SOLO” lub „DUET”;
  c) w celu prowadzenia ksiąg  rachunkowych oraz dokonywania rozliczeń z Uczestnikami;     
  d) jeżeli Uczestnik wyrazi zgodę na otrzymywanie od Administratora lub podmiotów współpracujących z Administratorem informacji marketingowych, w tym przesyłanie przez nich drogą elektroniczną informacji handlowych – również w celu przekazywania Uczestnikowi informacji o stronie www.talkersi.pl, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem.
 2. Użytkownik Serwisu powierza Administratorowi dane osobowe takie jak: informacje dotyczące urządzenia użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług (adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności w Serwisie, w tym na poszczególnych podstronach), informacje o geolokalizacji, jeżeli użytkownik wyraził zgodę na dostęp usługodawcy do geolokalizacji. Informacja o geolokalizacji jest wykorzystywana w celu dostarczania bardziej dostosowanych ofert produktów i usług.
 3. Informacje wymienione w ust. 2 powyżej nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym Administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.
 4. Dane, o których mowa w ust. 2, są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez użytkownika z Serwisu:
  a) w zakresie niezbędnym do prawidłowego korzystania przez użytkownika z Serwisu;
  b) w celu rozpatrywania składanych przez użytkownika Serwisu ewentualnych reklamacji;
  c) jeżeli użytkownik Serwisu wyrazi zgodę na otrzymywanie od Administratora lub podmiotów współpracujących z Administratorem informacji marketingowych, w tym przesyłanie przez nich drogą elektroniczną informacji handlowych – również w celu przekazywania Uczestnikowi informacji o stronie www.talkersi.pl, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem;
  d) w celu realizacji usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem dostępnym TUTAJ, w szczególności kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularzy kontaktowych, korzystania ze sklepu internetowego czy wysyłki newslettera lub zamówionych, jak i niezamówionych (pod warunkiem wyrażenia zgody przez Uczestnika / użytkownika) informacji o promocjach lub produktach i usługach Administratora;
  e) w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym lub w związku z wyrażeniem zgody na geolokalizację. 
 5. Administrator może zamieszczać w Serwisie informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które Administrator jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a czasami nawet tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty w Serwisie.
 6. Administrator może również zamieszczać informacje marketingowe dotyczące produktów lub usług swoich kontrahentów, z którymi zawarł umowę o współpracy w zakresie marketingu. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegającym na działaniach marketingowych produktów lub usług swoich kontrahentów. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, w szczególności z uwagi na sporadyczność tych działań, a użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości z uwagi na tematykę Serwisu. 
 7. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.
 8. W zakresie przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub marketingu bezpośredniego za pomocą telefonicznych urządzeń końcowych lub automatycznych systemów wywołujących dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wyraźnej i dobrowolnej zgody użytkownika Serwisu.
 9. Podanie danych osobowych przez Uczestnika / użytkownika Serwisu jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych może uniemożliwić wykonanie przez Administratora Umowy „SOLO” lub „DUET” lub utrudnić / uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

III.

[Prawa Uczestników i Użytkowników Serwisu]

 1. Powierzając Administratorowi swoje dane osobowe, Uczestnik / użytkownik Serwisu ma prawo:
  a) dostępu – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
  b) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
  c) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
  d) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
  e) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
  f) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
  g) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
  h) Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  i) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  j) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
  k) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);
  l) do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.
 2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

IV.

[Odbiorcy danych Uczestników i użytkowników Serwisu]

 1. Dane osobowe Uczestników lub użytkowników Serwisu są ujawniane wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, świadczącym usługi hostingu lub obsługi strony internetowej, obsługi IT, marketingu i PR, usług prawnych, rachunkowych lub doradczych.
 2. Administrator będzie przekazywał dane do państw trzecich (USA), jednakże będą to wyłącznie podmioty z certyfikatem Tarczy Prywatności UE-USA (Google, Facebook, Linkedin). Uczestnik / użytkownik ma prawo uzyskać kopie takich danych.
 3. Administrator informuje, że w celu wykonania usługi lub zapewnienia prawidłowego korzystania
  z Serwisu powierza dane osobowe następującym podmiotom: 
  a) Primeon (platforma do zarządzania szkołą – e-dziennik, rozliczenia, itp)
  b) Taxxo (platforma do wystawiania faktur)
  c) Fresh Mail (platforma do wysyłki maili cyklicznych w ramach kursu LHTL)
  d) LINK Mobility Poland (platforma do wysyłki SMS cyklicznych w ramach kursu LHTL)
  e) Word Press (platforma wspierająca wysyłkę SMS poprzez LINK Mobility Poland)
  f) Autenti (platforma do podpisywania dokumentów przez internet)
  g) Fakturownia
  h) Inpost (paczkomaty/kurier w przypadku zakupu Talkbooka)
  i) Moore Rewit (księgowi/kadrowi)
  j) Google LLC
  k) HUB SPOT 
  l) Facebook 

4. Z każdym z podmiotów wymienionych w ust. 3, z wyłączeniem podmiotu wskazanego w lit. l., Administrator ma zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych.

5.  Dostęp do danych osobowych ma Administrator oraz jego upoważnieni pracownicy lub współpracownicy. Wszyscy pracownicy i współpracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.

V.

[Reklamacje]

 1. W celu rozpatrywania reklamacji Administrator (usługodawca) przetwarza dane osobowe Uczestników lub użytkowników składających reklamacje, w szczególności adres e-mail, imię, treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśniania zdarzenia będącego jej przyczyną. 
 2. W toku rozpatrywania reklamacji usługodawca może przetwarzać szereg innych informacji, w tym imię i nazwisko użytkownika, informacje o korzystaniu przez użytkownika z usług, pliki cookies lub inne podobne technologie, informacje o urządzeniach.
 3. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usług, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem dostępnym TUTAJ i są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec usługodawcy zgodnie z informacją zawartą poniżej.
 4. W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień Polityki prywatności, innych regulaminów lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub przez innych użytkowników lub podmiotów, obrony przed roszczeniami użytkowników lub innych podmiotów, administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń Administratora względem użytkownika, który zazwyczaj wynosi 6 lat zgodnie z Kodeksem cywilnym, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.
 5. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych Uczestników lub użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu użytkownikowi lub podmiotowi lub uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np. sądom, policji, prokuraturze.
 6. Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa dotyczących obowiązku rozpatrywania reklamacji, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika. Prawnie uzasadniony interes Administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności usługobiorcy.

VI. 

[Zasady bezpieczeństwa]

 1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Administrator dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
  a) poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
  b) uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  c) adekwatne, odpowiednie i      proporcjonalne,
  d) dokładne i aktualne,
  e) nie przechowywane dłużej niż 6 lat, a dłużej – wyłącznie, gdy jest to przewidziane przepisami prawa (np. w celach ubezpieczenia społecznego),
  f) przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie
  z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
  g) bezpiecznie przechowywane,
  h) nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.
 2. W celu przygotowania do lekcji on-line Uczestnik:
  a) powinien zapoznać się z ogólnymi warunkami użytkowania lub polityką prywatności programu,
  z którego będzie korzystał podczas lekcji,
  b) powinien instalować na komputerze aplikację, za pośrednictwem której lekcja jest prowadzona, wyłącznie przy użyciu oficjalnej strony aplikacji, z której będzie korzystać (w przypadku urządzeń mobilnych wybierać oficjalny sklep – Google Play lub App Store),
  c) powinien upewnić się, że łączy się z platformą do prowadzenia lekcji w sposób prawidłowy
  i niepociągający za sobą dodatkowych kosztów,
  d) nie powinien nagrywać lekcji on-line,
  e) powinien ustawić kamerę w taki sposób, aby nie obejmowała zbyt dużego obszaru i wydzielić stanowisko pracy w taki sposób, by w zasięgu kamery nie pozostawały osoby trzecie lub zbędne przestrzenie, zbędne przedmioty – przed rozpoczęciem lekcji on-line sprawdzić, co jest widoczne w „oku kamery”, uprzedzić domowników o tym, że będzie uczestniczył w lekcji on-line i poprosić, aby nie wchodzili w obszar dostępny dla kamery,
  f) powinien korzystać z najbardziej aktualnej wersji aplikacji do prowadzenia lekcji na odległość,
  g) jeśli korzystanie z platformy do wideokonferencji wymaga logowania, powinien używać innego hasła, niż wykorzystywane przez Niego w innych usługach,
  h) powinien ograniczyć do niezbędnych dane osobowe, którymi się posługuje, 
  i) jeżeli to możliwe, powinien korzystać z opcji zamazywania tła – tak, aby inni uczestnicy lekcji
  i prowadzący nie widział Jego otoczenia,
  j) po zakończonej lekcji powinien wyłączyć mikrofon i kamerę, upewnić, się, że spotkanie on-line jest zakończone, a aplikacja do lekcji on-line zamknięta (Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony internetowej. Wylogowanie z tej strony następuje        po kliknięciu przycisku „Wyloguj”, który jest umieszczony w prawym górnym rogu strony).
 3. Dla bezpieczeństwa Uczestnika prosi się o:
  a) ustanowienie loginu i hasła do konta Uczestnika uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. Administrator zaleca w szczególności stosowanie w haśle ciągu znaków
  i cyfr, dużych i małych liter oraz znaków specjalnych;
  b) zachowanie loginu i hasła do konta Uczestnika w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywanie danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;
  c) korzystanie z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;
  d) korzystanie ze stron internetowych wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które podaje Uczestnik. Jeżeli Uczestnik korzysta jednak ze strony internetowej za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej,      nie powinien zapamiętywać danych na komputerze i powinien usunąć historię przeglądanych stron;
 4. Uczestnik wyraża zgodę na kontakt z Nim za pomocą środków komunikowania się na odległość Lektora i Opiekuna Talkersa na podany nr tel. lub adres e – mail.                                                  

VII. 

[Informacje techniczne i statystyczne]

 1. W celu poprawy jakości swoich usług Administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania z Serwisu, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzanego czasu na poszczególnych stronach i podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej. 
 2. Administrator korzysta z plików cookies lub innych podobnych technologii oraz z narzędzi statystycznych.
 3. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na ułatwieniu korzystania z Serwisu, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności Uczestników / użytkowników Serwisu. Informacje o Uczestnikach / użytkownikach nie są wykorzystywane w żadnych dodatkowych celach, a ze względu na specyfikę usługi strony internetowej dostosowywanie sposobu wyświetlania zawartości strony, ułatwiania korzystania ze strony oraz poprawę jakości świadczenia usług na stronie internetowej jest nie tylko standardem rynkowym, lecz także oczekiwaniem wobec dostawców stron internetowych.
 4. Uczestnik / użytkownik w każdej chwili może cofnąć wyrażoną zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dopuszczalności stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii.
 5. Dane – jeżeli pomiędzy Uczestnikiem / użytkownikiem nie została zawarta żadna umowa – te są przetwarzane w ramach bieżących działań Administratora, lecz nie dłużej niż przez 60 dni od otrzymania informacji, z zastrzeżeniem pkt VIII. ust. 11. Po tym czasie Administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych użytkowników.
 6. Okres dostępności danych statystycznych może być jednak dłuższy niż 60 dni (z zastrzeżeniem pkt VIII ust. 11), lecz pozostaje to poza zakresem decyzyjnym Administratora. Administrator nie będzie ich dłużej wykorzystywał, lecz będzie miał potencjalny dostęp do nich do czasu ich usunięcia przez dostawcę ww. narzędzia.

     VIII.

[Pliki cookies]

 1. Podczas korzystania przez Uczestnika / użytkownika ze stron internetowych Administratora na urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej Administratora, tzw. pliki cookie. 
 2. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych stron internetowych Administratora,
  co umożliwia im rozwijanie strony zgodnie z preferencjami Uczestników / użytkowników.
 3. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Uczestnika / użytkownika, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia Uczestnika / użytkownika i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
 4. W trakcie korzystania przez Uczestnika / użytkownika ze stron internetowych Administratora, Administrator korzysta z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. 
 5. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Uczestnika / użytkownika do czasu wylogowania ze strony internetowej Administratora, opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki. 
 6. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu Uczestnika / użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia.
 7. W związku z korzystaniem z Serwisu są wykorzystywane:     
  a) Pliki niezbędne do działania strony- pliki te umożliwiają prawidłowe działanie strony internetowej, nawigowanie po niej. Bez ich zapisania na urządzeniu Uczestnika korzystanie ze strony jest niemożliwe,     
  b) Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie strony. 
  c) Pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez Administratora informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze strony.
  d) Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji Uczestnika / użytkownika. 
  e) Pliki reklamowe – pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez Administratora lub przez współpracujące z nim podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona Uczestnikowi / użytkownikowi reklama dostosowana do zainteresowań Uczestnika / użytkownika, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy będą m.in. mniej uciążliwe.
 1. Z reguły ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli Uczestnik / użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików na Jego urządzeniu, musi odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookies  na urządzeniu bądź na każdorazowym informowaniu Uczestnika / użytkownika o zapisaniu danego pliku na urządzeniu. 
 2. Uczestnik / użytkownik może również za każdym razem po wizycie na stronie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej     .           
 3. Administrator uprzedza jednak, że jakiekolwiek ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie      z Serwisu.
 4. Administrator stosuje technologie śledzące działań podejmowanych przez Uczestników / użytkowników w Serwisie w ramach usług GOOGLE LLC – Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa również plików „Cookies”. W związku z tym informacje generowane przez „Cookies„ na temat korzystania z witryny przez Uczestnika / użytkownika będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w USA. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez danego Uczestnika / użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Gromadzone w ten sposób dane osobowe będą przechowywane przez okres 26 miesięcy, niezależnie od ustawień. Domyślnie dane zalogowanych użytkowników Google wygasają po 26 miesiącach. Jeśli jednak przechowywanie danych w Analytics zostanie ustawione na czas krótszy niż 26 miesięcy, dane zalogowanych użytkowników Google będą uwzględniać ten krótszy okres.
 5. Administrator stosuje technologie śledzące działań podejmowanych przez Uczestników / użytkowników w ramach portalu Facebook związane z Ich aktywnością na fanpage Administratora w postaci plików Cookies, do których znajdują zastosowanie postanowienia pkt VIII. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

IX.

[Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się:

 1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 3. telefonicznie za pośrednictwem infolinii: 606-950-000.

     X. 

[Postanowienia końcowe]

 1. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 18 maja 2022 roku.
 2. Polityka prywatności znajduje się na stronie internetowej: www.talkersi.pl w wersji umożliwiającej jej edycję, odtworzenie, pobranie lub wydrukowanie.
 3. W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w dokumencie mogą ulec zmianie w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Uczestnikom / użytkownikom dotyczącej Ich danych osobowych i informacji o Nich. O zmianie tych zasad Administrator zobowiązuje się powiadamiać Uczestników / użytkowników poprzez zamieszczenie nowej treści dokumentu na stronie internetowej Administratora.
 4. Polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej www.talkersi.pl. W przypadku umieszczenia na stronie internetowej odnośników do innych stron www, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Po wejściu na strony internetowe innych podmiotów, rekomendujemy zapoznanie się z polityką prywatności tam ustaloną.
Talkersów tworzą
Ci wspaniali ludzie
IMG_1051-1-scaled
IMG_4721
93873307_511047642921846_6617146848979189760_n-1
Iryna Vadan
lektor_angielskiego_jurek
talkersiprofilowkib-13-scaled
Bartosz Rozdolski
lektor_angielskiego_MICHAL
lektor_angielskiego_KSENIA
talkersiprofilowkib-15-scaled
talkersiprofilowkib-1-scaled
lektor_angielskiego_JAN
lektor_angielskiego_SYLWIA
lektor_angielskiego_LIAM
lektor_angielskiego_KATARZYNA-scaled
lektor_angielskiego_ANZHALIKA
Magda Kubit
lektor_angielskiego_RADOSLAW
ASIA-1
ZUZIA-kwadrat
SONIA-1
Nikola kopia
Magda_Talkbook_(1)
lektor_agielskiego_OLAR
lektor_angielskiego_KINGAW
lektor_angielskiego_ZUZIAP
lektor_angielskiego_KACPER
lektorka_angielskiego_ZOFIA
lektor_angielskiego_KASIAP
lektor_angielskiego_KAROLINAK
lektor_angielskiego_MARIA
lektor_angielskiego_ELA
lektor_angielskiego_IZABELA
lektor_angielskiego_VERONIKA
lektor_angielskiego_ALEKSANDRAK(1) kopia
lektor_angielskiego_DOROTAC
lektor_angielskiego_IDA
lektor_angielskiego_SZYMONR
lektor_angielskiego_SEBASTIANG
Franciszek Pawłowski
lektor_angielskiego_GRZEGORZ
lektor_angielskiego_AGATA
lektor_angielskiego_IGOR
lektor_angielskiego_GANA
lektor_angielskiego_MICHELINE
lektor_angielskiego_yuliya
lektor_angielskiego_KUBA
lektor_angielskiego_KATARZYNAD
lektor_angielskiego_KAROLJ
lektor_angielskiego_FLORA
lektor_angielskiego_JULIAM
lektor_angielskiego_KASIAD
lektor_angielskiego_SHANARZ
lektor_angielskiego_JULIAP
lektor_angielskiego_GUNEL
lektor_angielskiego_MAHIZHA
lektor_angielskiego_MARIAR
lektor_angielskiego_AARON
lektor_angielskiego_JOSEPHINE
lektor_angielskiego_MARIAB
lektor_angielskiego_NATALIAJ
lektor_angielskiego_CHRIS
lektor_angielskiego_STEVEN
lektor_angielskiego_HUBERT
lektor_angielskiego_EVELYN
lektor_angielskiego_WERONIKAK
lektor_angielskiego_PATRYCJAM
lektor_angielskiego_CLODAGH
lektor_angielskiego_MACIEJ
lektor_angielskiego_wiola
lektor_angielskiego_ARTURC
lektor_angielskiego_OLAL
lektor_angielskiego_MALGOSIAM
lektor_angielskiego_RITA
lektor_angielskiego_JULIAT
lektor_angielskiego_kateryna
lektor_angielskiego_NANCY
lektor_angielskiego_MARIAC
lektor_angielskiego_SZYMONS
lektor_angielskiego_STEPHEND
lektor_angielskiego_AGNIESZKAJ
lektor_angielskiego_OLGA
lektor_angielskiego_ANNA
lektor_angielskiego_ZOFIAM
lektor_angielskiego_DOMINIKAP
lektor_angielskiego_ZHYLDYZ
lektor_angielskiego_JOANNAJP
lektor_angielskiego_MARKO
lektor_angielskiego_OKSANA
lektor_angielskiego_JAMEST
lektor_angielskiego_STEFAN
lektor_angielskiego_KEVIN