Regulamin świadczenia usług - Talkersi - Angielski Konwersacje Gdańsk Gdynia Warszawa Poznań Kraków
Przejdź do treści

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ TALKERSI.PL SP. Z O.O.

§ 1

 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną [dalej: Regulamin] został wprowadzony do stosowania przez Talkersi.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Myśliwskiej 20B/5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000544763, posiadającą NIP: 5862294976, REGON: 360825279, zwaną [dalej: Usługodawca] na podstawie art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin określa w szczególności:
  a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną 
  b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
  c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
  d) tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie przez Usługodawcę przed zawarciem umowy na stronie www.talkersi.pl.
 2. Na żądanie Usługobiorcy, tj. każdego użytkownika serwisu www. Talkersi.pl Regulamin jest udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

§ 2

 1. Samo udostępnienie Regulaminu nie prowadzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 2. Złożenie przez Usługobiorcę oferty zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną lub przyjęcie przez Usługobiorcę oferty Usługodawcy jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku, gdy Usługobiorcą jest konsument, a do zawarcia umowy dochodzi na odległość, Usługodawca przedsiębiorca ma obowiązek przekazać Usługobiorcy potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Potwierdzenie – oprócz informacji o tym, że doszło do zawarcia umowy – obejmuje:
  a) informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy  o prawach konsumenta, chyba że Usługodawca dostarczył Usługobiorcy te informacje na trwałym nośniku przed zawarciem umowy;
  b) informację o udzielonej przez Usługobiorcę zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
 4. W celu prawidłowego korzystania z usług Usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
  a) przeglądarka (Firefox w wersji co najmniej 2.0., Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0.);
  b) monitor o rozdzielczości co najmniej 1024×768;
  c) włączona obsługa Cookies i Java Script.
 1. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania aplikacji i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.
  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.
 2. Świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną jest nieodpłatne.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu

§ 3

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez usługodawcę z usługobiorcą umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez usługobiorcę z danej usługi.
 3. Niniejszy Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej www.talkersi.pl w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. W szczególności tekst niniejszego Regulaminu może być zapisany na dysku i wydrukowany. 
 4. Korzystanie przez Usługobiorcę z serwisu www.talkersi.pl jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacją jego postanowień a także z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi. W przypadku opuszczenia przez usługobiorcę strony www.talkersi.pl, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron

§ 4

 1. Usługodawca świadczy następujące usługi:
  a) usługi informacyjne;
  b) usługi komunikacyjne;
  c) usługi w zakresie organizacji sprzedaży produktów lub usług przy wykorzystaniu sklepu internetowego
 2. Usługi są świadczone przy wykorzystaniu serwisu www.talkersi.pl

§ 5

 1. Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na indywidualne żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach serwisu poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualnie żądane przez usługobiorcę dane informacyjne.
 2. W ramach usług informacyjnych wyróżnia się w szczególności usługi, w ramach których usługobiorca uzyskuje:
  a) ogólne informacje dotyczące Usługodawcy i profilu jego działalności, informacje o osobach wskazanych przez usługodawcę do kontaktu;
  b) informacje o katalogu produktów lub usług dostępnych za pośrednictwem usługodawcy;
  c) informacje o współpracujących z Usługodawcą lektorach;
  d) informacje o wydarzeniach edukacyjnych organizowanych lub współorganizowanych przez Usługodawcę
  e) informacje o aktualnościach związanych z działalnością bieżącą Usługodawcy.
 1. Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy komunikacji z odpowiednim działem Usługodawcy.
 2. W ramach usług komunikacyjnych wyróżnia się w szczególności:
  a) usługi, w ramach których Usługobiorca uzyskuje możliwość zapisania się na subskrypcję newsletterów;
  b) usługi, w ramach których usługobiorca uzyskuje możliwość zapytania o to, jaki kurs będzie dla niego odpowiedni i o optymalną ilość godzin
 1. Usługi w zakresie organizacji sprzedaży produktów lub usług przy wykorzystaniu sklepu internetowego polegają na umożliwieniu Usługobiorcy składania zamówień na produkty dystrybuowane przez Usługodawcę (Talkbooki, autografy, fiszki itp.) lub usługi (lekcje angielskiego SOLO lub DUET).
 2. Usługi, o których mowa w ust. 5 wykonywane są przy użyciu i funkcjonalności zakładki https://talkersi.pl/sklep/ – funkcjonalność powołanej zakładki umożliwia składanie przez Usługobiorcę ofert zakupu produktów lub usług Usługodawcy.
 3. Szczegółowe zasady sprzedaży określa regulamin sklepu internetowego lub umowy SOLO lub DUET.

§ 6

 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług, a w szczególności z tytułu:
  a) niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy;
  b) niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia;
  c) dostarczenia towaru niezgodnego z opisem obarczonego defektem technicznym lub zniszczonego.
 1. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres Usługodawcy lub w formie korespondencji elektronicznej na adres: dziendobry@talkersi.pl.
 2. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą złożenia reklamacji.
 3. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ustępie 3 pozostawia się bez rozpoznania, o czym niezwłocznie powiadamia się reklamującego.
 4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  a) imię, nazwisko albo nazwę, oraz adres zamieszkania albo siedziby Reklamującego;
  b) dokładne określenie przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem roszczenia.
 1. W przypadku gdy reklamacja nie zawiera danych określonych w punkcie 5, a ich podanie jest niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Usługodawca wzywa Reklamującego do uzupełnienia braków, wyznaczając w tym celu termin nie krótszy niż 7 dni. Po upływie terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania, o czym poucza się Reklamującego.
 2. Usługodawca potwierdza otrzymanie reklamacji w terminie 14 dni od jej złożenia, chyba że w tym terminie zostanie udzielona odpowiedź na reklamację. 
 3. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.
 4. Odpowiedź zawiera rozstrzygnięcie o uznaniu, lub odmowie uznania reklamacji, a w przypadku odmowy również uzasadnienie faktyczne i prawne.

§  7

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Talkersi.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, przy ul. Myśliwskiej 20B/5, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000544763, posiadającą NIP 5862294976, REGON 360825279, zwaną dalej ‘Talkersi.pl’. Przed zaznaczeniem poniższych zgód zapoznaj się z pełną treścią klauzuli informacyjnej, którą znajdziesz TUTAJ 
 2. Dane są przetwarzane w celu:
  a) zapewnienia możliwości korzystania z serwisu www.talkersi.pl oraz ze sklepu internetowego
  b) w przypadku zapisania się na usługę newsletter, wysyłki informacji handlowych na zasadach określonych odrębnymi regulaminami.
 1. Informujemy, iż poza podmiotami uprawnionymi na podstawie przepisów prawa, zebrane dane osobowe nie będą udostępniane. 
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów

§ 8

 1. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do serwisu lub jego części z ważnych przyczyn w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z serwisu, w tym wystąpienia okoliczności na szkodę Usługobiorcę lub Usługodawcę.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego lub stałego zawieszenia dostępności serwisu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych w ramach serwisu informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Usługobiorcy.
 4. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z serwisu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane informacje w ramach serwisu sprostają oczekiwaniom usługobiorcy co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy serwisu www.talkersi.pl przez Usługobiorcę, a w szczególności polegającego na podaniu przez Usługobiorcę błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
 7. Usługodawca może zmienić treść Regulaminu w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z poniższych przyczyn: 
  a) wprowadzenia przez Usługodawcę nowych rozwiązań funkcjonalnych, organizacyjnych lub technicznych związanych z czynnościami objętymi umową lub ich modyfikacji; 
  b) wprowadzenia przez Usługodawcę nowych produktów lub usług, modyfikacji lub rezygnacji Usługodawcy z oferowania produktów lub usług; 
  c) zmiany zakresu, sposobu lub formy wykonywania przez Usługodawcę czynności objętych umową; wprowadzenia nowych przepisów prawnych lub zmiany przepisów obowiązujących regulujących relacje Usługodawcy z Usługobiorcą; 
  d) zmiany warunków prowadzenia przez Usługodawcę działalności gospodarczej. 
 1. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w ramach serwisu www.talkersi.pl.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie:
  a) zmian danych zawartych w ramach serwisu;
  b) zmian parametrów technicznych serwisu;
  c) czasowego lub stałego ograniczenia dostępności serwisu;
  d) całkowitego wycofania serwisu w każdym czasie.
 1. W zakresie zobowiązań związanych z niniejszym Regulaminem odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy ograniczona jest do szkód wyrządzonych umyślnie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Copyright 2022 - Talkersi.pl
Created by
Talkersów tworzą
Ci wspaniali ludzie
IMG_1051-1-scaled
lektor_angielskiego_NATALIA
lektor_angielskiego_AGATA
Adam Janus
talkersikwadrat-1-scaled
talkersikwadrat-2-scaled
talkersiprofilowkib-2-scaled
IMG_4721
93873307_511047642921846_6617146848979189760_n-1
lektor_angielskiego_MICHALINA
Anna Chychkan
Iryna Vadan
lektor_angielskiego_jurek
talkersikwadrat-21-scaled
talkersiprofilowkib-17-scaled
talkersikwadrat-27-scaled
Aleksander Adamczyk
talkersiprofilowkib-13-scaled
lektorka_angielskiego_weronikag
lektor_angielskiego_piotr
Bartosz Rozdolski
lektor_angielskiego_MICHAL
lektor_angielskiego_KINGA
Marta Harężlak
Maria Kravchuk
lektor_angielskiego_KSENIA
talkersiprofilowkib-15-scaled
talkersikwadrat-8-scaled
lektor_angielskiego_AGNIESZKA-scaled
Jane Bilyk
Gloria Zhou
lektor_angielskiego_KEVIN-scaled
Michał Gutowski
lektor_angielskiego_BARTEK
talkersiprofilowkib-1-scaled
lektor_angielskiego_BARBARA-scaled
lektor_angielskiego_JAN
lektor_angielskiego_SYLWIA
lektor_angielskiego_KATSIARYNA
Agata Pyka
Gosia Chmiela
lektor_angielskiego_SZYMON-scaled
lektor_angielskiego_MICHALM
lektor_angielskiego_FILIPK
lektor_angielskiego_MARCY-scaled
lektor_angielskiego_LIAM
lektor_angielskiego_JULIA
lektor_angielskiego_ADAM
lektor_angielskiego_WIKTORJ-scaled
lektor_angielskiego_KATARZYNA-scaled
lektor_angielskiego_MICHALINAS-scaled
Julia Kieloch
Adrianna Antczak
Kamila Lyushyk
lektor_angielskiego_ANZHALIKA
Magda Kubit
Andrzej Wasilewski
Kamila Zając
lektor_angielskiego_OLAK
lektor_angielskiego_JULIAA
lektor_angielskiego_RADOSLAW
lektor_angielskiego_TETIANAK
OLIWIA DEMBOWSKA-1
ASIA-1
Aleksandra Kalinowska NIE PUBLIKOWAC NIGDZIE POZA WWW
ZUZIA-kwadrat
SONIA-1
Ala
Natalia
Ola DzDz
Karolina Kaminska
Julia
Marta Zadrozna kopia
Lara
Nikola kopia
GRAZKA
ANKA
Magda_Talkbook_(1)