https://talkersi.pl/regulamin-silowni-jezykowej-english-gym/

REGULAMIN SIŁOWNI JĘZYKOWEJ ENGLISH GYM

§1.
[Postanowienia ogólne]
1. Niniejszy Regulamin [zwany dalej: Regulaminem ] określa warunki, zasady oraz zakres korzystania
z siłowni językowej English Gym [ zwanej dalej English Gym lub EG] prowadzonej przez Szkołę
Językową Talkersi.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni [zwaną dalej Talkersi]
przy ul. Myśliwskiej 20B/5, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem: 0000544763, posiadającą NIP 5862294976, REGON 360825279, e-mail
dziendobry@talkersi.pl, reprezentowaną przez uprawnionego do samodzielnej reprezentacji: Wiktora
Jodłowskiego – Prezesa Zarządu.
2. Znajomość oraz akceptacja Regulaminu stanowią jeden z warunków uzyskania statusu Uczestnika English
Gym.

§2.
[Definicje]
a) English Gym – metoda nauczania języka angielskiego, stosowana przez Talkersów, w ramach której
Uczestnik wykupuje w formie pakietów dostęp do przestrzeni English Gym oraz indywidualnych lub
zespołowych konwersacji językowych z Trenerami;
b) Trener – osoba trzecia uprawniona przez Talkersów do kształcenia Uczestników w ramach English Gym,
posiadająca wiedzę, sprawdzone umiejętności i wymagane kompetencje metodyczne;
c) Uczestnik – osoba, która zaakceptowała Regulamin i w ramach wykupionego pakietu dostępu do English
Gym korzysta z konwersacji indywidualnych lub zespołowych;
d) Opiekun – osoba będąca współpracownikiem lub pracownikiem administracyjnym Talkersów,
odpowiedzialna w szczególności za koordynację przebiegu treningów językowych, obecności
Uczestników, przyjmowanie zgłoszeń Uczestników, zarządzanie grafikiem;
e) Konsument – osoba fizyczna korzystająca z English Gym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową;
f) Umowa – umowa o świadczenie usług kształcenia języka angielskiego w ramach English Gym, zawierana
na odległość pomiędzy Talkersami a Uczestnikiem w momencie dokonania wyboru i zakupu przez
Uczestnika pakietu dostępu do English Gym oraz zaakceptowania Regulaminu zamieszczonego na stronie
www.talkersi.pl/gym .

§3.
[Zasady funkcjonowania English Gym]
1. Talkersi, w ramach prowadzonych indywidualnych lub zespołowych konwersacji językowych, posługują
się autorską metodą kształcenia, zapewniającą wysoki poziom oferowanej nauki i możliwość szybkiego
nabywania umiejętności przez Uczestników. Metoda nauczania stosowana przez Talkersów jest stale
doskonalona i jest objęta własnym know-how [zwana dalej Metodą nauczania ].
1
2. Uczestnik korzysta z English Gym na podstawie Umowy, zawieranej w momencie dokonania wyboru
i zakupu przez Uczestnika pakietu dostępu do English Gym oraz zaakceptowania Regulaminu.
Potwierdzeniem zawarcia Umowy jest zaksięgowanie płatności na koncie Talkersów.
3. Do korzystania z English Gym uprawnione są osoby, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną
zdolność do czynności prawnych. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z English Gym za pisemną
zgodą przedstawiciela ustawowego.
4. Miejscem prowadzenia English Gym jest nowoczesna przestrzeń, zlokalizowana na pierwszym piętrze
budynku Olivia Star przy Alei Grunwaldzkiej w Gdańsku.
5. English Gym działa od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08:00 do 20:00, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy. Uczestnik uprawniony jest do korzystania z English Gym w dowolnie
wybranym przez siebie czasie, w godzinach dostępu przewidzianych przez zakupiony pakiet, bez
konieczności wcześniejszej zapowiedzi swojej obecności.
6. Uczestnik będzie korzystał z English Gym przez pobranie w recepcji budynku, w którym znajduje się
English Gym, karty gościa oraz podanie swojego imienia i nazwiska Trenerowi w momencie przybycia
do English Gym. Trener weryfikuje obecność Uczestnika na udostępnionej mu przez Talkersów liście
aktywnych Uczestników.
7. Treningi językowe odbywają się w formie konwersacji indywidualnych lub zespołowych. Tematyka
i formuła spotkań oraz ilość osób w zespołach jest każdorazowo dopasowywana przez Trenera do potrzeb
oraz ilości Uczestników.
8. Konwersacje językowe Uczestników odbywają się w salkach mogących pomieścić jednorazowo nie więcej
niż 9 osób. Pierwszeństwo udziału mają Uczestnicy, którzy jako pierwsi przybyli na miejsce. W przypadku
przybycia większej liczby Uczestników, zostaną oni poproszeni przez Trenera o oczekiwanie
na zwolnienie miejsca.
9. Uczestnik korzysta z English Gym poprzez zakup jednego z trzech pakietów:
a) pakiet Happy Hours – umożliwia nieograniczony dostęp do English Gym w godzinach od 10:00 do
15:00, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
b) pakiet Open – umożliwia nieograniczony dostęp do English Gym w godzinach od 08:00 do 20:00,
od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
c) pakiet Daily Pass – umożliwia nieograniczony dostęp do English Gym w godzinach od 08:00 do
20:00, wyłącznie przez jeden pełny dzień, wybrany i zgłoszony przez Uczestnika Opiekunowi,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
10. Okres obowiązywania pakietu Happy Hours oraz pakietu Open wynosi 30 dni kalendarzowych.
11. Pakiet Daily Pass jest sprzedawany w formie jednorazowej wejściówki na okaziciela, możliwej do
zrealizowania w terminie 3 kolejnych miesięcy od dnia jego zakupu przez Uczestnika. Informację
o okazicielu, czyli osobie korzystającej z wejściówki, posiadać będzie Opiekun.
12. Uczestnik ma możliwość uzyskania rabatu cenowego dla zorganizowanej przez siebie grupy
współpracowników lub znajomych, którzy skorzystają z English Gym. Rabaty cenowe mogą dotyczyć
także osób, które zakupią pakiet do English Gym za rekomendacją Uczestnika.
13. Uczestnik może korzystać z English Gym jako wolny słuchacz, bez konieczności dołączania do zespołów
konwersacyjnych. Wolny słuchacz również zobowiązany jest do zakupu jednego z pakietów, o których
mowa w ust. 6. O korzystaniu z English Gym jako wolny słuchacz Uczestnik zobowiązany jest
poinformować Trenera w chwili wejścia do sali. Wolny słuchacz w każdej chwili może dołączyć do
dowolnego zespołu konwersacyjnego.
14. W przypadku, gdy Uczestnik chce odbyć indywidualny trening z Trenerem, zobowiązany jest ustalić to
wcześniej z Opiekunem, w formie mailowej lub telefonicznie. W takim przypadku Uczestnik wnosi opłatę
promocyjną w wysokości 80 złotych za każde 60 minut treningu językowego.
2
15. Jeżeli Uczestnik nie przyjdzie na ustalony z Trenerem trening indywidualny i nie poinformuje
Talkersów lub Opiekuna o swojej nieobecności pisemnie, mailowo ( o piekun@talkersi.pl) lub
telefonicznie do godziny 18:00 dnia roboczego poprzedzającego umówiony trening, Uczestnikowi nie
przysługuje zwrot opłaty promocyjnej ani trening w innym terminie.

§4.
[Prawa i obowiązki Uczestnika]
1. Korzystając z English Gym, Uczestnik ma prawo do:
a) nieograniczonego czasowo dostępu do English Gym, w ramach posiadanego pakietu,
b) korzystania z materiałów szkoleniowych i rekomendowanych źródeł treści anglojęzycznych,
przygotowanych dla Uczestników w formie elektronicznej, udostępnionych przez Trenera
na urządzeniach w miejscu prowadzenia English Gym,
c) sprawdzania oraz doskonalenia swojej znajomości języka angielskiego na indywidualnych lub
zespołowych treningach językowych,
d) korzystania z pomocy merytorycznej Trenera we wszelkich kwestiach językowych lub
organizacyjnych.
2. Korzystając z English Gym, Uczestnik otrzymuje w szczególności:
a) możliwość codziennego obcowania z językiem angielskim poprzez nieograniczony dostęp do English
Gym, w ramach zakupionego pakietu,
b) dostęp do Trenera językowego, który czuwa nad przebiegiem konwersacji i udziela merytorycznego lub
organizacyjnego wsparcia,
3. W ramach uczestnictwa w English Gym, Uczestnik zobowiązany jest do poszanowania innych
Uczestników, z którymi znajduje się w salce, oraz do korzystania z English Gym w sposób zgodny z jego
przeznaczeniem.
4. W English Gym Uczestnik zobowiązany jest do:
a) punktualnego stawiennictwa na treningi indywidualne,
b) rzetelnego przygotowania i aktywnej obecności na treningach indywidualnych.
5. W English Gym obowiązuje bezwzględny zakaz:
a) wnoszenia, spożywania i pozostawania pod wpływem napojów alkoholowych lub środków odurzających,
b) palenia tytoniu oraz korzystania z elektronicznych papierosów,
c) krzyczenia i używania słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe,
d) handlu i akwizycji oraz naklejania i pozostawiania reklam oraz ulotek,
e) fotografowania i filmowania w celach komercyjnych bez zgody Talkersów,
f) wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, broni, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych oraz
wybuchowych,
g) prowadzenia działalności bez zgody Talkersów, w szczególności prowadzenia przez Uczestnika własnych
zajęć językowych.
6. W czasie korzystania z English Gym Uczestnik ma prawo do jednorazowego zawieszenia swojego pakietu
na okres łącznie do 30 dni [zwanego dalej Zawieszeniem] . O zamiarze zawieszenia pakietu oraz czasie
trwania zawieszenia Uczestnik informuje Talkersów w formie pisemnej bądź mailowej
( o piekun@talkersi.pl) z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem. Za okres zawieszenia pakietu Talkersi nie
pobierają opłat. W takim wypadku okres obowiązywania pakietu ulegnie automatycznemu wydłużeniu
o czas trwania tego zawieszenia.
7. Uczestnik jest uprawniony do zwrócenia się z wnioskiem do Talkersów o wyrażenie zgody na dokonanie
cesji praw i obowiązków Uczestnika na inną osobę [zwaną dalej Cesjonariuszem] . Warunkiem wyrażenia
zgody przez Talkersów jest zachowanie ciągłości płatności. Uczestnik zobowiązany jest zgłosić wniosek o
3
wyrażenie zgody na dokonanie cesji nie później niż na 3 dni przed planowaną cesją na adres mailowy:
opiekun@talkersi.pl .

§ 5.
[Prawa i obowiązki Talkersów]
1. Talkersi zobowiązani są do:
a) zapewnienia obecności Trenera w dniach i godzinach funkcjonowania English Gym,
b) zapewnienia Uczestnikowi możliwości konwersacji indywidualnie lub zespołowo, zależnie od potrzeb,
c) zapewnienia Uczestnikowi przez Trenera wsparcia merytorycznego i organizacyjnego.
2. Talkersi uprawnieni są do czasowego zawieszania konwersacji w English Gym na okres nie dłuższy niż
14 dni kalendarzowych. Talkersi poinformują Uczestnika z minimum 7- dniowym wyprzedzeniem
o planowanym zawieszeniu oraz okresie jego trwania, w formie pisemnej lub za pośrednictwem e-mail.
W takim wypadku okres obowiązywania pakietów ulegnie automatycznemu wydłużeniu o czas trwania
tego zawieszenia, a Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.
3. Talkersi uprawnieni są także do czasowego zawieszenia konwersacji w English Gym w przypadku
wystąpienia siły wyższej, na okres jej działania. Za siłę wyższą uważa się wszystkie zdarzenia, jakich nie
da się przewidzieć ani im zapobiec, i na które Talkersi nie mają wpływu, w szczególności: nagła choroba
lub wypadek Trenera, awaria budynku w którym odbywają się konwersacje English Gym, wojna,
zamieszki wewnętrzne, akty terroru, powódź, pożar, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe, zmasowane
ataki hakerskie wykorzystujące nowe lub nieznane podatności systemów teleinformatycznych.
4. Talkersi nie będą ponosić skutków częściowego lub całkowitego niewykonania swoich zobowiązań
wynikających z niniejszego Regulaminu, które będzie spowodowane działaniem siły wyższej.
5. W przypadku wystąpienia zdarzenia będącego siłą wyższą, skutkującego czasowym zawieszeniem
treningów w English Gym, Uczestnik otrzymuje:
a) w ramach pakietu Daily Pass – prawo do kolejnego pełnego dnia w English Gym,
b) w ramach pakietów Open oraz Happy Hours – prawo do jednego dodatkowego dnia w English
Gym.

§ 6.
[Cennik]
1. Warunkiem uczestnictwa w treningach językowych English Gym jest zakupienie przez Uczestnika jednego
z pakietów, o których mowa w §3 ust. 6, na zasadach wskazanych w cenniku usług [zwanym dalej
Cennikiem ].
2. Cennik określa zasady finansowe korzystania z English Gym oraz zakupu pakietów i zamieszczony jest na
stronie internetowej www.talkersi.pl/gym. Talkersi mają prawo do jego zmiany w każdym czasie, przy czym
informacja o zmianach umieszczana będzie każdorazowo w widocznym miejscu na stronie internetowej.
W takim wypadku Uczestnik ma prawo do korzystania z English Gym na warunkach finansowych nie
gorszych od obowiązujących przez niego w chwili rozpoczęcia korzystania z niej. W przypadku wykupienia
nowej usługi po zmianie Cennika, Uczestnika będą obowiązywały nowe warunki finansowe.
3. Cena pakietu podana jest w kwocie zawierającej VAT ( brutto).
4. Z chwilą wyboru pakietu, Uczestnik English Gym otrzymuje od Talkersów fakturę VAT/proforma, którą
zobowiązany jest opłacić w terminie w niej wskazanym.
5. Uczestnik dokonuje płatności za wybrany pakiet jednorazowo, z góry, w terminie wskazanym w fakturze
VAT / proforma.
6. Uczestnik może dokonać płatności za wybrany pakiet przelewem. Uczestnik ma również możliwość
podpięcia swojej karty płatniczej do systemu, co spowoduje, że opłata za wybrany pakiet będzie pobierana
4
automatycznie każdego miesiąca. Rezygnacja z takiej formy płatności wymaga odpięcia/dezaktywacji karty
z systemu.
7. Okres obowiązywania pakietu wynosi 30 dni kalendarzowych. Po jego upływie Talkersi wystawiają
Uczestnikowi kolejną fakturę VAT / proforma z określonym w niej terminem płatności.
8. W przypadku, gdy Uczestnik chce zrezygnować z korzystania z English Gym, zobowiązany jest zgłosić
to pisemnie lub mailowo Opiekunowi na adres: o piekun@talkersi.pl. Rezygnacja z korzystania z English
Gym musi zostać złożona przed wystawieniem Uczestnikowi faktury VAT/proforma. Złożenie przez
Uczestnika rezygnacji z korzystania z English Gym po wystawieniu faktury VAT nie powoduje zwrotu
uiszczonej ceny.
9. Rozpoczęcie korzystania z English Gym uzależnione jest od terminowej zapłaty całości należności objętej
fakturą VAT/proforma.
10. Zapłata wynagrodzenia następuje na rachunek bankowy Talkersów wskazany na fakturze VAT /proforma.

§ 7.
[Czas trwania]
Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. jest czas obowiązywania pakietu.

§ 8.
[Odstąpienie od Umowy i reklamacje]
1. Uczestnik ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez podawania
przyczyny.
2. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od Umowy znajduje się na stronie internetowej www.talkersi.pl/gym
wraz z pouczeniem, jak z niego skorzystać.
3. Jeżeli Uczestnik wykonuje prawo odstąpienia, ma obowiązek zapłaty za czas korzystania z English Gym
proporcjonalnie do wykorzystanego czasu, stosownie do zakupionego przez siebie pakietu.
4. Poza prawem odstąpienia od Umowy Uczestnik ma prawo złożyć Reklamację w związku z niewykonaniem
lub nienależytym wykonaniem umowy przez Talkersów. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej Reklamację,
b) przedmiot Reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
c) podpis osoby składającej Reklamację oraz datę.
5. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną (o piekun@talkersi.pl) lub tradycyjną na adres
korespondencyjny Talkersów.
6. Talkersi udzielają odpowiedzi na Reklamację w formie, w jakiej otrzymali zgłoszenie, na adres podany
w zgłoszeniu.
7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowego pisemnego zgłoszenia.
8. W procesie reklamacji Uczestnik będący Konsumentem może także skorzystać z platformy internetowego
systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR) z godnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu
rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy
2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma umieszczona jest pod
adresem h ttp://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę
internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do
pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej
umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, zawieranej między konsumentami mieszkającymi w Unii
Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
5

§ 9.
[Komunikacja]
Uczestnik może kontaktować się z Talkersami w każdej sprawie, związanej z English Gym, w formie
pisemnej listu poleconego, elektronicznej lub telefonicznej. Dane kontaktowe znajdują się na stronie:
www. talkersi.pl/gym. Adresem Talkersów do korespondencji elektronicznej jest: opiekun@talkersi.pl.

§ 10.
[Ochrona danych osobowych]
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Talkersi.pl spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Myśliwskiej 20B/5, zarejestrowaną w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ
w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000544763, posiadającą NIP 5862294976,
REGON 360825279. Kontakt z Talkersami w sprawach związanych z ochroną danych osobowych
możliwy jest pod adresem mailowym: d ziendobry@talkersi.pl lub pisemnie na adres: Talkersi.pl
sp. z o.o., ul. 10 Lutego 27/3, 81-364 Gdynia.
2. Talkersi przetwarzają dane osobowe Uczestników jedynie w niezbędnym zakresie, to jest: imię, nazwisko,
adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres zamieszkania/korespondencyjny, PESEL/NIP.
3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu:
a) nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji umowy
o świadczenie usług kształcenia i korzystania z English Gym,
b) wykonania ciążących na Talkersach obowiązków prawnych, w tym prowadzenia ksiąg
rachunkowych,
c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi
z prowadzeniem przez Talkersów działalności gospodarczej,
d) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Talkersów
w postaci zabezpieczenia informacji,
e) wystawienia Uczestnikowi faktury VAT.
4. Talkersi przechowują dane osobowe Uczestników jedynie przez okres świadczenia usług, a po ich
zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia
roszczeń.
5. Uczestnik ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia
lub ograniczenia przetwarzania, żądania zaprzestania przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu
nadzorczego oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, uzyskania wyczerpującej informacji
dotyczącej występowania danych w zbiorach Talkersów oraz adresie jego siedziby, celu, zakresu i sposobu
przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze, stanu od kiedy przetwarza się dane, ewentualnym
źródle pozyskania danych, udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub
kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
6. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym dostarczającym
i wspierającym systemy teleinformatyczne Talkersów lub świadczącym usługi związane z bieżącą
działalnością Talkersów – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz
w przypadku, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Talkersi dokładają starań, aby c hronić dane osobowe Uczestników przed nieuprawnionym dostępem osób
trzecich, szanując prywatność Uczestników. W tym celu stosowane są rozwiązania techniczne
i organizacyjne, które mają za zadanie zabezpieczenie danych osobowych. Poziom ochrony danych
osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez
prawo europejskie. Z tego powodu Talkersi przekazują dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to
konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.
8. Na stronie internetowej www.talkersi.pl znajduje się polityka prywatności, uszczegółowiająca zasady
ochrony danych osobowych, w formie umożliwiającej jej pobranie, odtwarzanie, utrwalenie lub
wydrukowanie.
6
9. Podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy
o świadczenie usług kształcenia i rozpoczęcia przez Uczestnika korzystania z English Gym. Jeśli
Uczestnik nie wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych lub chce tę zgodę cofnąć, proszony jest o
kontakt z Talkersami pod adresem e-mail: dziendobry@talkersi.pl .
10. Komunikacja związana z otrzymywaniem informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną
jest możliwa wyłącznie po uprzednim wyrażeniu na nią zgody przez Uczestnika. Komunikacja pomiędzy
Talkersami a Uczestnikiem odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w drodze
telefonicznej, z zastrzeżeniem, że jest to komunikacja związana z English Gym.

§ 11.
[Postanowienia końcowe]
1. Wszelkie spory mogące powstać w związku z działalnością English Gym powinny być rozstrzygane
w drodze polubownych negocjacji. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w powyższym trybie,
spory te będą poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby
Talkersów ( Gdynia).
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.talkersi.pl/gym.
3. O wszelkich zmianach Regulaminu Talkersi będą informować na bieżąco, poprzez umieszczenie
informacji w widocznym miejscu na stronie www.talkersi.pl/gym. W takim wypadku Uczestnik ma prawo
do korzystania z Siłowni Językowej na warunkach nie gorszych od obowiązujących przez niego w chwili
rozpoczęcia korzystania z niej. W przypadku wykupienia nowej usługi po zmianie Regulaminu,
Uczestnika będą obowiązywały nowe warunki.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2018 roku.

Zaufali nam

Dane kontaktowe

Odpowiadamy na maile i telefony tak szybko jak to możliwe. Jeśli wolisz porozmawiać na żywo, zapraszamy na kawę do naszego biura w Gdyni: od poniedziałku do czwartku w godzinach 12-20, w piątek w godzinach 10-18.

adres centrali

ul. 10 Lutego 27/3
81-364 Gdynia
(Pozostałe lokalizacje:
Gdańsk, Warszawa, Kraków, Poznań)

dziendobry@talkersi.pl

Na wiadomości e-mail odpowiadamy w ciągu 24 godzin, najczęściej tego samego dnia.

609 880 727

Jeśli nie ma nas w biurze, zawsze oddzwaniamy następnego dnia.

Talkersi Talkbook
Logo Talkersi Talkbook

Zostaw swojego maila, żeby odebrać zniżkę, gdy wydamy nasz autorski podręcznik.

FreshMail.pl
Close Pop

FreshMail.pl