https://talkersi.pl/polityka-prywatnosci-duet/

Polityka prywatności DUET

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
I.
[Podmiot przetwarzający dane osobowe; cel przetwarzania]

1. Administratorem danych osobowych, przekazywanych przez Uczestników w związku z zawartą
Umową „DUET” jest spółka Talkersi.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Gdyni, przy ul. Myśliwskiej 20B/5, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem: 0000544763, posiadającą NIP 5862294976, REGON 360825279, zwaną dalej
‘Talkersi.pl’ lub ‘Administrator’.
2. Kontakt z Administratorem we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy
jest pod adresem: dziendobry@talkersi.pl.
3. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „ RODO” oraz ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz.U. 2016, poz. 922).
4. Dane osobowe to wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość,
w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte
w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej
technologii. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze
informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej
przetwarzania. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do
wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
5. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem
obowiązków dla Uczestników. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące
przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania
danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania
plików cookies.
6. Uczestnik powierza Administratorowi następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres poczty
elektronicznej, numer telefonu. Dane te przetwarzane są:
a) w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej
realizacji Umowy „DUET”,
b) w celu rozpatrywania składanych przez Uczestnika ewentualnych reklamacji oraz postępowania
w przypadku rozwiązania Umowy „DUET”;
c) w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych,
d) jeżeli Uczestnik wyrazi zgodę na otrzymywanie od TALKERSI.PL informacji marketingowych, w tym
przesyłanie przez TALKERSI.PL drogą elektroniczną informacji handlowych- dane osobowe
Uczestnika będą przetwarzane przez TALKERSI.PL również w celu przekazywania Uczestnikowi
informacji o stronie TALKERSI.PL, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i
usług podmiotów współpracujących ze TALKERSI.PL (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem
TALKERSI.PL).
7. Jeżeli Uczestnik poprosi TALKERSI. PL o fakturę, powierza Administratorowi również dane osobowe
w postaci numeru NIP/PESEL.
8. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie
przez Administratorów danych osobowych może uniemożliwić wykonanie przez TALKERSI.PL
Umowy „DUET”.
9. Powierzając Administratorom swoje dane osobowe Uczestnik ma prawo do wglądu i informacji,
usunięcia i przeniesienia oraz sprostowania, uzupełnienia i ograniczenia przetwarzania. Uczestnik ma
prawo również zwrócić się do Administratorów z żądaniem edytowania lub usunięcia części lub
wszystkich jego danych osobowych, poprzez wysłanie stosownej prośby z adresu poczty elektronicznej
aktualnie zarejestrowanej na stronie internetowej TALKERSI.PL

II.
[Zasady bezpieczeństwa]

1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom
technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych
oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Administrator dokłada szczególnej
staranności, żeby informacje osobowe były:
a) poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
b) uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
c) adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
d) dokładne i aktualne,
e) nie przechowywane dłużej niż 6 lat,
f) przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie
z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
g) bezpiecznie przechowywane,
h) nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.
2. Dla bezpieczeństwa Uczestnika prosi się o:
a) ustanowienie loginu i hasła do konta Uczestnika uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich
przez osoby trzecie. Administratorzy zalecają w szczególności stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr
oraz dużych i małych liter;
b) wylogowanie się ze strony internetowej po zakończonej sesji. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie
jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony internetowej. Wylogowanie z tej strony następuje po
kliknięciu przycisku „Wyloguj”, który jest umieszczony w prawym górnym rogu strony;
c) zachowanie loginu i hasła do konta Uczestnika w tajemnicy, w tym w szczególności
o nieprzekazywanie danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;
d) korzystanie z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu
wirusów;
e) korzystanie ze stron internetowych wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów na których
zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi
ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które podaje Uczestnik. Jeżeli Uczestnik
korzysta jednak ze strony internetowej za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej,
uprasza się, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron.
Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie korzystała z komputera po Uczestniku.
f) Uczestnik wyraża zgodę na kontakt Lektora i Opiekuna Talkersa związanych z Organizatorem na mocy
umowy nawiązanej pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi
3. Administrator informuje, że w celu wykonania usługi powierza dane osobowe następującym podmiotom:
a) Primeon (platforma do zarządzania szkołą – e-dziennik, rozliczenia, itp)
b) Taxxo (platforma do wystawiania faktur)
c) Fresh Mail (platforma do wysyłki maili cyklicznych w ramach kursu LHTL)
d) LINK Mobility Poland (platforma do wysyłki SMS cyklicznych w ramach kursu LHTL)
e) Word Press (platforma wspierająca wysyłkę SMS poprzez LINK Mobility Poland)
f) Googl e Ireland Limited (korespondencja mailowa obsługiwana przez skrzynkę G-mail (G-suit- dla firm)
4. Z każdym z. podmiotów wymienionych w ust. 3 Administrator ma zawartą umowę powierzenia
przetwarzania danych.
5. Dostęp do danych osobowych ma Administrator oraz jego upoważnieni pracownicy lub współpracownicy.
Wszyscy pracownicy i współpracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie
ochrony danych osobowych.

III.
[Informacje techniczne]

Informacje techniczne – pliki cookie
Podczas korzystania przez Uczestnika ze stron internetowych Administratora na urządzeniu końcowym
Uczestnika (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe),
zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej Administratora, tzw.
pliki cookie. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych stron internetowych

Administratora, co umożliwia im rozwijanie strony zgodnie z preferencjami Uczestników.

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Uczestnika, na ich podstawie nie można ustalić jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików
możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

W trakcie korzystania przez Uczestnika ze stron internetowych Administratora, Administrator korzysta z dwóch
rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są
w urządzeniu Uczestnika do czasu wylogowania ze strony internetowej Administratora, opuszczenia strony
internetowej lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu Uczestnika przez czas
określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Uczestnika.

Jakie pliki cookie są wykorzystywane?
1. Pliki niezbędne do działania strony- pliki te umożliwiają prawidłowe działanie strony internetowej,
nawigowanie po niej. Bez ich zapisania na urządzeniu Uczestnika korzystanie ze strony jest
niemożliwe;
2. Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie strony.
3. Pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez Administratora informacji statystycznych na temat
sposobu korzystania ze strony;
4. Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji Uczestnika.
5. Pliki reklamowe – pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być
wykorzystywane przez Administratora lub przez współpracujące z nim podmioty świadczące usługi
reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona Uczestnikowi reklama dostosowana
do zainteresowań Uczestnika, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy
będą m.in. mniej uciążliwe.

Co zrobić, jeśli Uczestnik nie zgadza się na zapisywanie plików na urządzeniu?
Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli Uczestnik nie
zgadza się na zapisywanie tych plików na urządzeniu Uczestnika, Uczestnik musi odpowiednio zmienić
ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie
na urządzeniu Uczestnika bądź na każdorazowym informowaniu Uczestnika o zapisaniu danego pliku
na urządzeniu. Uczestnik może również za każdym razem po wizycie na stronie usuwać pliki ze swojego
urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne
są w ustawieniach oraz w sekcji “Pomoc” przeglądarki internetowej Uczestnika. Prosimy pamiętać,
że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze strony.

Ustawienia przeglądarki urządzenia Uczestnika pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że Uczestnik
wyraża zgodę, aby pliki te zapisywane były na Jego urządzeniu.

Pozostałe informacje techniczne
Administrator stosuje najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Administrator
wykorzystuje nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, w tym w szczególności połączenia
szyfrujące.

Dane osobowe Uczestnika są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne
i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez
powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

IV.
[Postanowienia końcowe]

1. Niniejsza polityka prywatności znajduje się na stronie internetowej: www.talkersi.pl w wersji
umożliwiającej jej edycję, odtworzenie, pobranie lub wydrukowanie.
2. W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w dokumencie mogą ulec
zmianie. O zmianie tych zasad Administrator zobowiązuje się powiadamiać Uczestników
z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez
zamieszczenie nowej treści dokumentu na stronach internetowych Administratorów.
3. Polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej www. talkersi pl. W przypadku umieszczenia
na stronie internetowej odnośników do innych stron www, Administrator nie ponosi odpowiedzialności
za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Po wejściu na strony internetowe
innych podmiotów, rekomendujemy zapoznanie się z polityką prywatności tam ustaloną.

Zaufali nam

Napisali o nas

Dane kontaktowe

Odpowiadamy na maile i telefony tak szybko jak to możliwe. Jeśli wolisz porozmawiać na żywo, zapraszamy na kawę do naszego biura w Gdyni: od poniedziałku do czwartku w godzinach 12-20, w piątek w godzinach 10-18.

adres centrali

ul. 10 Lutego 27/3
81-364 Gdynia
(Pozostałe lokalizacje:
Gdańsk, Warszawa, Kraków, Poznań)

dziendobry@talkersi.pl

Na wiadomości e-mail odpowiadamy w ciągu 24 godzin, najczęściej tego samego dnia.

609 880 727

Jeśli nie ma nas w biurze, zawsze oddzwaniamy następnego dnia.

Talkersi Talkbook
Logo Talkersi Talkbook

Zostaw swojego maila, żeby odebrać zniżkę, gdy wydamy nasz autorski podręcznik.

FreshMail.pl
Close Pop

FreshMail.pl
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania drogą mailową treści o charakterze poradnikowym i marketingowym od Talkersi.pl sp. z o.o. w ramach bezpłatnej usługi Newsletter.

FreshMail.pl
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania drogą mailową treści o charakterze poradnikowym i marketingowym od Talkersi.pl sp. z o.o. w ramach bezpłatnej usługi Newsletter.

FreshMail.pl