https://talkersi.pl/polityka-prywatnosci-duet/

Polityka prywatności DUET

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
I.
[Podmiot przetwarzający dane osobowe; cel przetwarzania]
Dane osobowe przekazywane Talkersi.pl przez Uczestnika w związku z zawartą Umową „DUET” w zakresie wskazanym w powyższym oświadczeniu są przetwarzane przez:
Talkersi.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, przy ul. Myśliwskiej 20B/5, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000544763, posiadającą NIP 5862294976, REGON 360825279, zwaną dalej ‘TALKERSI.PL’,

które to powyżej wskazane podmioty są administratorami tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. z dnia 13 czerwca 2016 r., Dz. U. z 2016, poz. 922) [zwanymi łącznie ‘Administratorami’].
Dane osobowe powierzane przez Uczestnika, a w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są:
1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji Umowy „DUET”,
2. w celu rozpatrywania składanych przez Uczestnika ewentualnych reklamacji oraz postępowania w przypadku rozwiązania Umowy „DUET”;
3. jeżeli Uczestnik wyrazi zgodę na otrzymywanie od TALKERSI.PL informacji marketingowych, w tym przesyłanie przez TALKERSI.PL drogą elektroniczną informacji handlowych- dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez TALKERSI.PL również w celu przekazywania Uczestnikowi informacji o stronie TALKERSI.PL, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących ze TALKERSI.PL (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem TALKERSI.PL).
Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Administratorów danych osobowych może uniemożliwić wykonanie przez TALKERSI.PL Umowy „Duet”.
Powierzając Administratorom swoje dane osobowe Uczestnik ma prawo do wglądu i informacji, usunięcia i przeniesienia oraz sprostowania, uzupełnienia i ograniczenia przetwarzania. Uczestnik ma prawo również zwrócić się do Administratorów z żądaniem edytowania lub usunięcia części lub wszystkich jego danych osobowych, poprzez wysłanie stosownej prośby z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanej na stronie internetowej TALKERSI.PL (…………………….).

II.
[Zasady bezpieczeństwa]
Administratorzy zapewniają bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Administratorzy dokładają szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
1.poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
2.uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
3.adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
4.dokładne i aktualne,
5.nie przechowywane dłużej niż ……………………………………..,
6.przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie
z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
7.bezpiecznie przechowywane,
8.nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.
Dla bezpieczeństwa Uczestnika prosi się o:
1.ustanowienie loginu i hasła do konta Uczestnika uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. Administratorzy zalecają w szczególności stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;
2.wylogowanie się ze strony internetowej po zakończonej sesji. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony internetowej. Wylogowanie z tej strony następuje po kliknięciu przycisku „Wyloguj”, który jest umieszczony w prawym górnym rogu strony;
3.zachowanie loginu i hasła do konta Uczestnika w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywanie danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;
4.korzystanie z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;
5.korzystanie ze stron internetowych wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które podaje Uczestnik. Jeżeli Uczestnik korzysta jednak ze strony internetowej za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, uprasza się, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie korzystała z komputera po Uczestniku.
6.Uczestnik wyraża zgodę na kontakt Lektora i Opiekuna Talkersa związanych z Organizatorem na mocy umowy nawiązanej pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi

Administrator informuje, że w ceku wykonania usługi powierza dane osobowe następującym podmiotom:
1. Primeon
2. Taxxo
4. Lang Lion
5. Fresh Mail
6. Word Press

III.
[Informacje techniczne]
Informacje techniczne – pliki cookie
Podczas korzystania przez Uczestnika ze stron internetowych Administratorów na urządzeniu końcowym Uczestnika (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej Administratorów, tzw. pliki cookie. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych stron internetowych Administratorów, co umożliwia im rozwijanie strony zgodnie z preferencjami Uczestników.
Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Uczestnika, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia Uczestnika i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
W trakcie korzystania przez Uczestnika ze stron internetowych Administratorów, Administratorzy korzystają z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Uczestnika do czasu wylogowania ze strony internetowej Administratorów, opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu Uczestnika przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Uczestnika.
Jakie pliki cookie są wykorzystywane?
1.Pliki niezbędne do działania strony- pliki te umożliwiają prawidłowe działanie strony internetowej, nawigowanie po niej. Bez ich zapisania na urządzeniu Uczestnika korzystanie ze strony jest niemożliwe;
2.Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie strony.
3.Pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez Administratorów informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze strony;
4.Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji Uczestnika.
5.Pliki reklamowe – pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez Administratorów lub przez współpracujące z nim podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona Uczestnikowi reklama dostosowana do zainteresowań Uczestnika, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy będą m.in. mniej uciążliwe.

Co zrobić, jeśli Uczestnik nie zgadza się na zapisywanie plików na urządzeniu?
Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli Uczestnik nie zgadza się na zapisywanie tych plików na urządzeniu Uczestnika, Uczestnik musi odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na urządzeniu Uczestnika bądź na każdorazowym informowaniu Uczestnika o zapisaniu danego pliku na urządzeniu. Uczestnik może również za każdym razem po wizycie na stronie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji “Pomoc” przeglądarki internetowej Uczestnika. Prosimy pamiętać, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze strony.
Ustawienia przeglądarki urządzenia Uczestnika pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że Uczestnik wyraża zgodę, aby pliki te zapisywane były na Jego urządzeniu.
Pozostałe informacje techniczne
Administratorzy stosują najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Administratorzy wykorzystują nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące.
Dane osobowe Uczestnika są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.
IV.
[Postanowienia końcowe]
W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Administratorzy zobowiązują się powiadamiać Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści dokumentu na stronach internetowych Administratorów.

Zaufali nam

Napisali o nas

Dane kontaktowe

Odpowiadamy na maile i telefony tak szybko jak to możliwe. Jeśli wolisz porozmawiać na żywo, zapraszamy na kawę do naszego biura w Gdyni: od poniedziałku do czwartku w godzinach 12-20, w piątek w godzinach 10-18.

adres centrali

ul. 10 Lutego 27/3
81-364 Gdynia
(Pozostałe lokalizacje:
Gdańsk, Warszawa, Kraków, Poznań)

dziendobry@talkersi.pl

Na wiadomości e-mail odpowiadamy w ciągu 24 godzin, najczęściej tego samego dnia.

609 880 727

Jeśli nie ma nas w biurze, zawsze oddzwaniamy następnego dnia.

Talkersi Talkbook
Logo Talkersi Talkbook

Zostaw swojego maila, żeby odebrać zniżkę, gdy wydamy nasz autorski podręcznik.

FreshMail.pl
Close Pop

FreshMail.pl